راهپیمایی اعتراضی هزاران نفره کارگران گروه صنعتی ملی اهواز

راهپیمایی اعتراضی هزاران نفره کارگران گروه صنعتی ملی اهواز

روزشنبه۲۶ اسفند۹۶ کارگران گروه صنعتی ملی اهواز در بیست و پنجمین روز اعتصاب خود

پس از تجمع مقابل استانداری خوزستان در اهواز اقدام به راهپیمایی کرده

و سیل جمعیت در خیابان منتهی به کیانپارس اهواز در حرکت است .