برادر علی عبدالله صالح به فرماندهی نیروی‌هاى «گارد جمهوری» ارتش ملى یمن تعیین شد

 برادر علی عبدالله صالح 

عبدربه منصور هادی، رییس جمهور یمن، روز شنبه 26اسفند طی فرمانی ژنرال علی صالح عفاش الحمیری، را به فرماندهی نیروهای «ذخیره» ارتش ملی یمن منصوب کرد.

ژنرال علی صالح عفاش الحمیری، برادر ناتنی علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن است

که به دست شبه نظامیان  حوثی‌ در صنعا کشته شد.
ژنرال علی صالح عفاش یکی از مهمترین مقامات ارشد نظامی وبرادر عبدالله صالح است

که اولین مقام عالی رتبه نظامی بود که پس از کشته شدن صالح به دولت قانونی یمن پیوست.
این ژنرال مدتی پس از کشته شدن صالح توانست از چنگ شبه نظامیان حوثی در صنعا فرار کند

و به نیروهای دولت قانونی بپیوندد.
به گزارش العربیه با توجه به سوابق و نقش ژنرال علی صالح عفاش در تاسیس نیروهای گارد ریاست جمهوری

دولت قانونی یمن اهمیت ویژه ای برای وی قائل شده است او به عنوان فرمانده نظامی باسابقه

و یکی از بنیانگذاران گارد ریاست جمهوری نفوذ زیادی بر فرماندهان نظامی

عالیه رتبه این گارد دارد لذا می تواند نقش بسیار مهمی را ایفاء کند.

برادر علی عبدالله صالح به فرماندهی نیروی‌هاى «گارد جمهوری» ارتش ملى یمن تعیین شد