حرفهای الله کرم سردمدار باند سپاه تروریستی انصار حزب الله – ۲۷اسفند۱۳۹۶

مصاحبه تلویزیون رژیم با الله کرم در روز ۲۵ اسفند

حرفهای الله کرم سردمدار باند سپاه تروریستی انصار حزب الله – ۲۷اسفند۱۳۹۶