زوزه‌های رژیم آخوندی از مجاهدین و آلترناتیو انقلابی – ۲۷اسفند۱۳۹۶

نگاهی به برخی نمونه ها از این گونه اظهار نظرها

زوزه‌های رژیم آخوندی از مجاهدین و آلترناتیو انقلابی – ۲۷اسفند۱۳۹۶