اعتراض مردم روستای فتاح بگ قصر شیرین به  آخوند روحانی

اعتراض مردم

آخوند روحانی روز سه شنبه 29 اسفند که برای بازدید از روستای فتاح بگ قصر شیرین رفته بود با اعتراض مردم مواجه شد.

بنا به گزارشهای دریافتی در حالیکه محافظین آخوند روحانی او را احاطه کرده و مانع از نزدیک شدن مردم مصیب زده به او می شدند یکی از اهالی منطقه به وی نزدیک شده و به شدت به او اعتراض می کند.

اعتراض مردم روستای فتاح بگ قصر شیرین به آخوند روحانی