در خاطره روزها ۲۹ اسفند ۱۳۹۶-۲۰مارس

اندازه متن
Aa Aa

در خاطره روزها ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

 

روز ملي شدن صنعت نفت

روز ملي شدن صنعت نفت

۲۹ اسفند«۱۳۲۹شمسی» ۲۰مارس روز ملي شدن صنعت نفت

در سال 1279 «ويليام دارسي» انگليسي،

امتياز اختصاصي اكتشاف، استخراج، حمل و فروش گاز و نفت ايران را (به استثناي برخي استانهاي شمالي)

به مدت 60سال با مبلغ ناچيزي از مظفرالدين شاه گرفت

و بعدها رضا شاه امتياز صادرات نفت ايران را تا سال 1372 به انگليسي ها سپرد.

دكتر مصدق اولين كسي بود كه با تشريح محتواي ظالمانه و اسارت‌بار اين قرارداد،

توجه افكار عمومي را نسبت به آن برانگيخت.

از آن پس نهضت مخالفت با نقش غارتگرانه شركت نفت ايران و انگليس

با شعار ملي شدن نفت در ميان مردم ايران شكل گرفت.

اين نهضت كه تأثيرات پردامنه‌يي بر مبارزات ملي و استقلال‌طلبانة ملتهاي ديگر خاورميانه داشت،

با ملي شدن صنعت نفت به رهبري دكتر محمد مصدق در اين روز به ثمر رسيد و موج عظيمي از شادي ملي برانگيخت