گردهمایی نوروزی در دروازه برآندربورگ به دعوت دفتر شورای ملی مقاومت در آلمان

گردهمایی نوروزی در دروازه برآندربورگ به دعوت دفتر شورای ملی مقاومت در آلمان

گفتگو با جواد دبیران از اعضای کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران – ۷ فروردین ۱۳۹۷