روزها و یادها هفته سوم فروردین

اندازه متن
Aa Aa

۱۹ فروردين ۹۰، حماسه پايداري مجاهدين در اشرف

از روز ۱۴ فروردين۹۰ مالكي، دست پرورده رژيم آخوندي براي اجراي طرح حمله وكشتار جديد در اشرف آماده سازي هاي خود را شروع كرده و با آوردن زرهي قسمت هاي شمالي قرارگاه را اشغال كرد.

از غروب  ۱۸ فروردين ورود نيروهاي جديد تحت امرمالكي به اطراف اشرف شروع شد. در ساعت ۰۴۴۵ صبح جمعه ۱۹ فروردين حمله‌ی نيروهاي جنايتكار با نفربر و هاموي از سمت شمال اشرف آغاز گرديد.

روزها و یادها هفته سوم فردردین

حماسه پایداری مجاهدین اشرف 

اما آنان با مقاومت قهرمانانه‌ی اشرفيان مواجه شدند.

پس از ۶ ساعت نبرد نابرابر با بكارگيري انبوهي زرهي و چندين گردان و با شليك تير مستقيم و زير گرفتن نفرات با هاموي  شمال اشرف را اشغال و در شمال خيابان اصلي اشرف مستقر شدند. در اين تهاجم ۳۶ تن از اشرفيان از جمله ۸ تن از خواهران قهرمان به شهادت رسيدند . شمار مجروحان به ۳۵۰ تن رسيد و شش مجروح را نيروهاي مالكي به گروگان گرفتند.

درآن حمله شماری از پاسداران نيروي تروريستي قدس شرکت داشتند. آنان به زبان فارسی به مجاهدان فحاشی می‌کردند.

تهاجم به اشرف بلافاصله به خبر مهم تقريبا تمامي خبرگزاريهاي بين المللي و عربي تبديل شد.

مجاهدين با پايداري خود آن حمله را ناكام گذاشتند. پايداري مجاهدان صحنه سياسي را چرخاند و حقانيت مقاومت ايران، چنان درخشيد كه جهاني را به ياري مقاومت برانگيخت.


۲۰ فروردين ۱۳۵۹، رژه‌ی ميليشيا در تهران و مراكز برخي استانها

دانش آموزان، دانشجويان و كارگران جوان و انقلابي هوادار مجاهدين در بهار 59  اولين  دسته‌هاي ميليشيا را در تهران و چند شهر ديگر بنا نهادند. آنها انتخاب كرده بودند كه  براي آزادي مردمشان  هيچ چيز براي خودشان  نخواسته باشند.

روزها و یادها هفته سوم فردردین

۲۰ فروردين ۱۳۵۹ رژه میلیشا در تهران و مراکز برخی استانها

 

 

اين جوانان پر عزم و اراده، نيات و اعمال ضدمردمي و ضد آزادي خميني و مرتجعان سارق انقلاب مردم را افشا كردند و در برابر استقرار استبداد مطلقه ي ولايت فقيه، كه خميني آرزوي آن را در سر پروده بود، ايستادند.  بعدها ارتش آزاديبخش ملي، تكامل يافتة همين ارتش بهار شد.

 

 


۲۴ فروردين ۱۳۵۸ هجرت پدر طالقاني

استبداد زير پردة دين، خطرناكترين نوع استبداد است.

در اين روز خبر تعطيلي كلية دفاتر آيت الله طالقاني و خروج اعتراضي او از تهران, خشم و انزجار مردم را نسبت به مزدوران انحصارگر خميني برانگيخت. آيت الله طالقاني در تمامي سالهاي خوش نشيني خميني در تركيه و نجف، در زندان و تبعيد به سر برده بود و از همان ابتداي روي كار آمدن خميني، پيوسته در بارة خطر استبداد مذهبي، هوشياري ميداد.

روزها و یادها هفته سوم فردردین

پدر طالقانی

پدر طالقانی، در آغاز اولين بهار آزادي و در اعتراض به اعمال انحصار طلبانه و سركوبگرانة عوامل خميني، اقدام به خروج از تهران نمود. اين اعتراض پدر طالقاني، ضربهاي به مشروعيت خميني بود. غيبت او از صحنة سياسي و اجتماعي ايران, خشم و اعتراض توده هاي مردم را برانگيخت.

موضعگيري سريع  مجاهدين در قرار دادن كلية نيروهايشان تحت فرماندهي پدر طالقاني،  ضربهاي  به خميني محسوب مي شد  و  او را براي سركوب زود رس انقلاب به ترديد واداشت و از اين رهگذر فرصتي بدست آمد تا بازماندة آزاديهاي ناشي از انقلاب ضدسلطنتي لختي بيشتر بپايد و مردم در تعادل قواي مناسبتري با روشهاي استبدادي خميني  روبرو  شوند.

خميني مفتضحانه عقب نشيني كرد و عليرغم ميل خود, به تشكيل شوراها و سپردن زمام امور به مردم, كه خواستة پدر طالقاني بود ظاهرا تن داد. اين حركت هوشيارانه و  شجاعانة پدر طالقاني, نقشي كيفي در ارتقاي درك توده هاي مردم نسبت به ماهيت استبدادي حكومت خمنيي داشت.