عمق از هم گسیختگی نظام و باندهای آن – ۲۳فروردین۱۳۹۷

عمق از هم گسیختگی نظام و باندهای آن – ۲۳فروردین۱۳۹۷

نگاهی به اظهارات نمایندگان مجلس ارتجاع