معرفی طرح شورای ملی مقاومت درباره رابطه دولت موقت با دین و مذهب

معرفی طرح شورای ملی مقاومت درباره رابطه دولت موقت با دین و مذهب

راه حلی برای یک دولت کثرت گرا و مردمی – ۲۵ فروردین ۱۳۹۷