اعتراض و اعتصاب کارگران راه آهن شاهرود، کشاورزان اصفهان و رانندگان در سیرجان

اعتراض و اعتصاب

کارگران زحمتکش راه آهن شاهرود   روز دوشنبه  27 فروردین در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده و بیمه تجمع کردند.

اعتراض و اعتصاب کارگران راه آهن شاهرود، کشاورزان اصفهان و رانندگان در سیرجان

اعتراض و اعتصاب کارگران راه آهن شاهرود، کشاورزان اصفهان و رانندگان در سیرجان

روز دوشنبه همچنین کشاورزان بخش چنارود (از شهرستان چادگان- در  استان اصفهان) در اعتراض به کمبود آب و آبیاری در مقابل بخشداری رژیم در  چنارود تجمع کردند.

در سیرجان نیز  رانندگان   تریلرهای حمل بار سنگ آهن در اعتراض به کاهش تناژ ظرفیت بارگیری و افزایش نیافتن کرایه ها اعتصاب کردند.

اعتصاب رانندگان تریلی در سیرجان

اعتصاب رانندگان تریلی در سیرجان

اعتراض و اعتصاب کارگران راه آهن شاهرود، کشاورزان اصفهان و رانندگان در سیرجان