اعتصاب بازاریان و اصناف تعدادی از شهرهای کردستان

اعتصاب بازاریان و اصناف تعدادی از شهرهای کردستان

گفتگو با صلاح عبدالله نژاد – ۲۷ فروردین ۱۳۹۷