تجمع اعتراضی دانشجویان تربیت مدرس به سیاست های مالی برای دومین روز متوالی

تجمع اعتراضی دانشجویان تربیت مدرس

امروز  دوشنبه 27 فروردین  97جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران برای دومین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

دانشجویان در اعتراض به سیاست های کارگزاران رژیم در این دانشگاه و اجاره دادن امکانات دانشگاه به بخش خصوصی تجمع کردند.

تجمع اعتراضی دانشجویان تربیت مدرس به سیاست های مالی برای دومین روز متوالی