تجمع اعتراضی سهامداران غارت شده کنتورسازی در تهران

تجمع اعتراضی سهامداران

سهامداران کنتورسازی در یازدهمین نمایشگاه بورس  تهران روز دوشنبه  27فروردین 97 در اعتراض به سازمان بورس و وزارت اقتصاد رژیم  به دلیل اهمال در پیگیری دارایی های بر باد رفته سهامداران تجمع  کردند.

تجمع کنندگان شعار می دادند:

دستهای پشت پرده با پول ماچه کرده

چه اشتباهی کردیم مااعتمادکردیم

کی حامی فساده وزیراقتصاده