تجمع اعتراضی غارت شدگان در تهران و اهواز

تجمع اعتراضی غارت شدگان در تهران و اهواز

روز دوشنبه 27 فروردین 97 غارت شدگان کاسپین در تهران

در اعتراض به غارت اموالشان در مقابل شعبه ستار خان تجمع کردند.

غارت شدگان شعار می دادند: نه وعده نه فرصت فقط پول ملت – کاسپین دزدی کرده دولت حمایت کرده

در اهواز نیز روز دوشنبه غارت شدگان موسسات مالی مقابل شعبه ملل تجمع اعتراضی برگزار کردند.

آنها شعار می دادند: خوزستانی می میرد ذلت نمی پذیرد .میمیریم میمیریم پولامون را پس می گیریم

و مرگ برسیف

تجمع اعتراضی غارت شدگان در تهران و اهواز