تجمع جمعی از خانواده های بازداشت شدگان در مقابل استانداری و دفتر نماينده مجلس

تجمع جمعی از خانواده های بازداشت شدگان

روز دوشنبه۲۷فروردین۹۷ جمعی از خانواده های بازداشت شدگان قیام اخیر خوزستان، در اعتراض به بازداشت عزیزان خود و تعیین تکلیف وضعیت آنان مقابل دفتر جواد کاظم نسب الباجی نماینده رژیم در مجلس ارتجاع تجمع کردند.

آنها خواستار روشن شدن و تعیین تکلیف عزیزان بازداشت شده خود شدند.

تجمع جمعی از خانواده های بازداشت شدگان در مقابل استانداری و دفتر نماينده مجلس

تجمع جمعی از خانواده های بازداشت شدگان در مقابل استانداری و دفتر نماينده مجلس

تجمع جمعی از خانواده های بازداشت شدگان در مقابل استانداری و دفتر نماينده مجلس