تجمع غارت شدگان کاسپین رشت 

 تجمع غارت شدگان کاسپین رشت 

روز دوشنبه 27 فروردین 97 غارت شدگان موسسه کاسپین رشت

در اعتراض به غارت اموالشان در مقابل شعبه سرپرستی

تجمع کرده و تخم مرغ گندیده به سمت آن پرتاب کردند.

 تجمع غارت شدگان کاسپین رشت  تجمع غارت شدگان کاسپین رشت 

تجمع غارت شدگان کاسپین رشت

 تجمع غارت شدگان کاسپین رشت