کارزار اشرف نشانها در حمایت از قیام مردم در نروژ سوئد دانمارک و استرالیا

کارزار اشرف نشانها در حمایت از قیام

نروژ -اسلو

هاجر ليواري

هموطنان قيام مردم ايران براي رهايي ميهن ازچنگ آخوندهاي ضد بشر واشغال گر همچنان شعله وراست.فريادهاي اعتراض كارگران وكشاورزان ومالباختگان وساير اقشار مردم ايران خاموش ناپذيرند فعاليتهاي كانونهاي شورشي درسراسر ايران شوروشوق واميد براي سرنگوني ديكتاتور خون آشام را زنده نگه مي دارد.

 

پرويز خزايي نماينده شوراي ملي مقاومت دركشورها ي نورديك

آقای خزایی در سخنرانی خود با اشاره به حمله اخیر به مراکز شیمیایی رژیم جنایتکار اسد، خواستار کوتاه کردن دست پاسداران رژیم  ‌آخوندی و عوامل  آن مانند حزب الله لبنان و دیگر شبه نظامیان  نیروی تروریستی قدس شد.

نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک با یادآوری اتحاد و همراهی کشورهای مختلف در جنگ علیه فاشیسم و نازیسم هیتلری در اروپا از جمله در نروژ در طول جنگ جهانی دوم بر ضرورت اتحاد و همراهی کشورهای مختلف با مقاومت ایران تاکید کرد و به مقابله با بنیادگرایی اسلامی بعنوان تهدید نوین جهانی و تبعات عدم پرداخت به این مشکل جهانی و تهدید آن برای اروپا و کشورهای دموکراتیک پرداخت.

آقای خزایی خواستار پایان مماشات  کشورهای اروپایی با رژیم آخوندی و  همراهی  با مردم ایران و مقاومت ایران در  ‌راستای پایان دادن به عمر ننگین رژیم آخوندی شد..