اعتصاب و اعتراض در حمیدیه و شهرستان سیب و سوران

روز یکشنبه ۲اردیبهشت ۹۷ جمعی از کارگران شهرداری حمیدیه در استان خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن

۸ ماه حقوق عقب افتاده خود اعتصاب کرده و خواستار مطالبات و حقوق قانونی خود شدند.
روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۹۷ همچنین مردم روستای ناصرآباد از توابع شهرستان سیب و سوران

در استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به نداشتن آب آشامیدنی مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.

اعتصاب و اعتراض در حمیدیه و شهرستان سیب و سوران