روزها و یادها هفته اول اردیبهشت

اندازه متن
Aa Aa

2 ارديبهشت1366 درگذشت محمودی خوانساری، هنرمند برجسته‌ی موسيقي ملی ايران

شادروان محمود محمودی در سال 1313 در خوانسار متولد شد. درسال 1337 بعنوان سرپرست موسيقی راديو شيراز بكار پرداخت. يكسال بعد به دعوت  داوود پيرنيا در راديو تهران به همكاری با برنامه‌ی گلها پرداخت.

روزها و یادها هفته اول اردیبهشت

                                                               محمود خوانساری         

با روی كارآمدن رژيم خمينی، محمودی بعنوان اعتراض, انزوا اختيار نمود و تاپايان عمر كوتاهش درتنهايی و فقر به سربرد. وی در 52 سالگی چشم از جهان فروبست.

 

 

 


ششم ارديبهشت ماه سال 1332 ترور سرتيپ افشار طوس رئيس شهربانی كل كشور در دولت ملی مصدق

ربودن، شكنجه و قتل سرتيپ افشار طوس، فرمانده‌ی وفادار به دكتر مصدق، يك ضربه‌ی سنگين به حكومت ملی محسوب ميشد. اين عملياتِ ترور، توسطِ دربار و با كمک عواملی همچون تيمسار زاهدی و مظفر بقايی عامل استعمار, و سركرده‌ی حزب چماقدار موسوم به زحمتكشان، طراحی و اجرا گرديد.

روزها و یادها هفته اول اردیبهشت

                                                                  سرتیپ افشار طوسی                                                                 

بعد از افشای جنايت توسط شهربانی كل كشور، آخوند كاشانی مراد خمينی، زاهدی جنايتكار را در حريم امن مجلس، كه خود رئيسش بود، پناه داد تا از دستگيری و مجازات در امان بماند.

 

 

 

 


ششم اربيهشت ماه سال 1358 دستگيری مجاهد خلق محمدرضا سعادتی.

محمدرضا سعادتی، مجاهد قهرمانی بود كه به فاصله چند ماه از آزاديش از زندانهای شاه مجددا به اوين برگردانده شد. اما اين بار پاسداران خمينی بجای شكنجه گران ساواك مديريت اوين را بعهده داشتند. محمد رضا سعادتی، آزمايش وفا، استواری و مقاومت را با ۷ سال اسارت و شكنجه در زندانهای شاه با سرفرازی از سر گذرانده بود.

روزها و یادها هفته اول اردیبهشت

                                                 مجاهد شهید محمدرضا سعادتی                                                   

دستگيری سعادتی درست در شب قبل ملاقات رهبری مجاهدين با خمينی در قم  صورت گرفت. اين دستگيری يك گروگانگيري، برای وادار كردن مجاهدين به تسليم و تمكين به خواسته‌ی خمينی بود.

سعادتي پس از دستگيری با يك اعتصاب غذای  50 روزه به افشاي ارتجاع پرداخت. مردم نيز به حمايت از اين زندانی دو نظام برخاستند. بسياری مدارس در سراسر ايران تعطيل شد و طي تظاهراتی كه بيش از 100هزار تن در آن شركت كردند, مردم با خروش خود خيابان‌های تهران را به لرزه در آوردند. سرانجام در تاريخ چهار مرداد 60 بدستور خمينی جلاد، سعادتی قهرمان تيرباران شد.


ششم ارديبهشت ماه سال 1366 فاجعه‌ی مكه

حريم امن مكه و حرمت جان ميليونها مسلمان از سراسر جهان كه برای مراسم حج گردآمده بودند، مورد تاخت و تاز خمينی براي توسعه طلبی و صدور تروريسم قرار گرفت.

روزها و یادها هفته اول اردیبهشت

                                تجاوز به حریم امن مکه توسط رزیم خمینی                                 

بهار 66 پاسداران و عوامل خمينی،  با ايجاد آشوب در مراسم حج،  باعث كشته شدن بيش از 500 تن از زائران خانه‌ی خدا شدند. بعد ازنخستين حرمت شكنی مكه توسط سپاهيان يزيد، و بعد از فاجعه‌ی مكه در قرن چهارم هجری،  خمينی سومين نفری بود كه در تاريخ  به اين خيانت اقدام كرد.

 

 

 


هفتم ارديبهشت 1360 سالروز راه پيمايی 200هزارنفره مادران مجاهد خلق

در روز 7 ارديبهشت 60 مادران مجاهد خلق ، در يك راه پيمايي اعلام نشده، در خيابانهاي مركزي تهران به حركت در آمدند. هنوز ساعتي از شروع تظاهرات نگذشته بود كه سيل خروشان مردم به حمايت از آنان ، به راه افتاد. جمعيت به زودي به 200 هزار نفر رسيد.  اين حركت شجاعانه مادران و زنان مجاهد خلق ، بزرگترين خروش اعتراضي بود كه از زمان غصب رهبري انقلاب توسط خميني، عليه اوو مزدوران مهاجم و خونريزش درپهنه‌ی ميهن انجام شد.

خميني ، بيمناك از عواقب اين تظاهرات، مزدوران خود را به صحنه فرستاد . و پرتاب گاز اشك آور و رگبار مسلسل آغاز شد. اما سيل خروشان و نيرومند آن زنان شجاع، هر مانعي را از سر راه برميداشت .

روزها و یادها هفته اول اردیبهشت

                           راه پیمایی ۲۰۰هزارنفره مادران مجاهد خلف                                     

سرانجام مادران و زنان مجاهد خلق ، پيروزمندانه به مقابل منزل پدر طالقاني رسيدند و با قرائت قطعنامه تظاهرات درخشان خود را به پايان بردند.

به اين ترتيب ، تظاهرات شجاعانهٌ زنان و مادران مسلمان و مجاهد ، خفقان ماههاي آغازين سال 60 را در هم شكست و نقش بسزايي در اثبات حقانيت و مشروعيت مقاومت بجا گذاشت.

 

 

 


هفتم ارديبهشت ماه سال1330 نخست وزيری دكتر مصدق

 

دكتر مصدق و كابينهاش اولين دولت ملي در تاريخ معاصر ايران بود كه روي كار آمد. مصدق در حالي به نخست وزيري رسيد كه چند ماه پيش از آن، قانون ملي كردن نفت را در مجلس، به تصويب رسانده بود و دو روز پس از نخست وزيري هم، قانون خلع يد از انگليسيها را از تصويب مجلس گذراند.

روزها و یادها هفته اول اردیبهشت

                                                       نخست وزیری دکترمصدق                                              

اين يك دورة طلايي در تاريخ معاصر ايران بود كه مشابه آن،  ديگر تكرار نشد. مصدق در اين مسير  از حمايت توده هاي وسيع مردم و همينطور اعتصابهای به‌موقع نفتگران جنوب برخوردار بود.