طنز-چهارراه استراتژیک-برگرفته از پیک شادی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران۱۳اردیبهشت۱۳۹۷