یادواره شهیدان مجاهد خلق از شهر اردبیل، قسمت دوم – شهدای آزادی ایران

یادواره شهیدان مجاهد خلق از شهر اردبیل – شهدای آزادی ایران