در خاطره روزها ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷- ۵ مِه

اندازه متن
Aa Aa

 

در خاطره روزها ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

در گذشت بهرام چوبین

در گذشت بهرام چوبین

۱۵ اردیبهشت-۵ مه «۵۹۲ ميلادي» در گذشت بهرام چوبین 

خسرو پرويز همواره با ضديت بهرام چوبين فرزند شاه پیشین رو به رو بود بهرام چوبین بعد از شکست از خسرو، به سوی ترکان گریخت و با مهربانی از سوی خان ترک روبرو شد. خسرو با هدایایی که برای خاتون همسر خان ترک فرستاد، موجبات کشته شدن بهرام را فراهم کرد.

 

 

درگذشت مارشال تيتو

درگذشت مارشال تيتو

۱۵ اردیبهشت-۵ مه «۱۹۸۰ ميلادي» درگذشت مارشال تيتو

«يوسيپ بروس تيتو» از زمان اشغال يوگسلاوي توسط آلمان‌ها در جنگ جهاني دوم، يك نيروي مقاومت پارتيزاني عليه اشغالگران فاشيست را سازمان داد. اين نيروي مقاومت كه پارتيزان‌هاي آن به ۲۰۰هزار تن رسيد، تحت فرماندهي تيتو، موفق شد در سال ۱۹۴۴ به كمك ارتش سرخ شوروي، آلمانها را از يوگسلاوي بيرون براند.

 

 

مرگ نويسندة معروف ژاپن

مرگ نويسندة معروف ژاپن

۱۵ اردیبهشت-۵ مه «۱۹۷۲ ميلادي» مرگ نويسندة معروف ژاپن

«ياسوناري كاواباتا» داستان نويس مشهور ژاپن كه بيش از يكصد داستان نوشته و در سال ۱۹۶۸ موفق به دريافت جايزه نوبل ادبيات شد در ۷۳ سالگي خود را كشت.

 

 

 

مرگ ناپلئون بناپارت

مرگ ناپلئون بناپارت

۱۵ اردیبهشت-۵ مه «۱۸۲۱ ميلادي» مرگ ناپلئون بناپارت

ناپلئون بناپارت پس از انقلاب فرانسه خود را امپراتور فرانسه خواند. از يك افسر ساده تا فرماندهي كل نيروهاي فرانسه را طي كرد و با رؤياي جهان‌گشايي به دولت‌هاي اروپا حمله كرد اما بلندپروازي او براي دستيابي به مسكو باعث انهدام نيروهايش شد و شكست در برابر انگليس درجنگ «واترلو» به حكومتش پايان داد.

 

 

زادروز کارل مارکس

زادروز کارل مارکس

۱۵ اردیبهشت-۵ مه «۱۸۱۸ ميلادي» زادروز کارل مارکس

فيلسوف آلماني، بنيانگذار سوسياليسم علمي با كشف قوانين حركت تاريخ و اعتقاد به اين كه «فلسفه بايد به صورت عمل درآيد تا تغيير به وجود آورد» منشأ تغييرات بزرگي در جهان شد.