تبیین جهان – قسمت ۷۸ – مسعود رجوی

تبیین ماتریال دیالکتیکی تکامل

  • اصل داروینی «انتخاب طبیعی»