طنز- « خبر تو خبر » – برگرفته از پیک شادی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران ۲۰ اردیبهشت۱۳۹۷