تبیین جهان – قسمت هشتاد – مسعود رجوی

  • اتخاذ موضع سانتریستی ( بینابین ) میان دو قطب
  • اتخاذ موضع التقاطی ( کللتیک ) میان ضرورت و تصادف
  • آیا در کل جهان «تصادف» جایی دارد