تبیین جهان – قسمت هفتاد ونه – مسعود رجوی

تبیین ماتریال دیالکتیکی تکامل

  • اشکال اصل داروینی «انتخاب طبیعی»
  • قبول «تعیین شدگی» و رد «از پیش تعیین شدگی»