اعتصاب بازاریان در شهرهای کردستان و سایر شهرهای میهن

اعتصاب بازاریان در شهرهای کردستان و سایر شهرهای میهن

گفتگو با رحمان گورکی – ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷