آخرین اخبار ایران و جهان در یک نگاه ۱۷۳۰ –چهارشنبه ۲۶اردیبهشت۱۳۹۷

آخرین اخبار ایران و جهان در یک نگاه

  1. اعتراف یک عضو مجلس ارتجاع به منفوریت اجتماعی حکومت آخوندی
  2. اعتراض و اعتصاب دانشجویان در کرمانشاه و یزد 
  3. تظاهرات و راهپیمایی مردم کازرون