طنز- «خبرتوخبر» – برگرفته از پیک شادی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران ۲۷ اردیبهشت۱۳۹۷