سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران ۲۷ اردیبهشت۱۳۹۷

طنز- «فنیتو» – برگرفته از پیک شادی