طنز- «چهارراه استراتژیک» – برگرفته از پیک شادی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران ۲۷ اردیبهشت۱۳۹۷