مسعود رجوی – پیام به کاندیداها و اعضا -رمضان ۱۳۸۶

 

مسعود رجوی – پیام به کاندیداها و اعضا -رمضان ۱۳۸۶