یادی از شهیدان مجاهد خلق-قوچان قسمت دوم

یادی از شهیدان مجاهد خلق-قوچان قسمت دوم