حمله گاز انبری گرانی در ماه رمضان به مردم – ۲خرداد۱۳۹۷

حمله گاز انبری گرانی در ماه رمضان به مردم – ۲خرداد۱۳۹۷

نگاهی به اقدامات رژیم در خالی تر کردن سفره مردم در ماه مبارک رمضان