طنز- «آفساید» – برگرفته از پیک شادی- ۳خرداد۱۳۹۷

طنز- «آفساید» – برگرفته از پیک شادی

سیمای آزادی – تلویزیون ملی ایران – ۳خرداد ۱۳۹۷