طنز- «فنیتو» – برگرفته از پیک شادی- ۳خرداد۱۳۹۷

طنز- «فنیتو» – برگرفته از پیک شادی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران- ۳خرداد۱۳۹۷