طنز- «وقت پس دادنه» – برگرفته از پیک شادی-۳خرداد۱۳۹۷

طنز- «وقت پس دادنه» – برگرفته از پیک شادی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۳خرداد۱۳۹۷