طنز- «چهارراه استراتژیک» – برگرفته از پیک شادی- ۳خرداد۱۳۹۷

طنز- «چهارراه استراتژیک» – برگرفته از پیک شادی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۳خرداد۱۳۹۷