ابعاد و تاثیرات اعتصاب سراسری کامیونداران کشور

اشتراک گذاری:

ابعاد و تاثیرات اعتصاب سراسری کامیونداران کشور

گفتگو با حسین میرداماد – ۷ خرداد ۱۳۹۷

اشتراک گذاری: