ابعاد و تاثیرات اعتصاب سراسری کامیونداران کشور

ابعاد و تاثیرات اعتصاب سراسری کامیونداران کشور

گفتگو با حسین میرداماد – ۷ خرداد ۱۳۹۷