اعتصاب سراسری کامیونداران یک نقطه عطف در قیام مردم ایران

اعتصاب سراسری کامیونداران یک نقطه عطف در قیام مردم ایران

گزارش و گفتگو با اسحاق علینژاد – ۹ خرداد ۱۳۹۷