طنز-«مجلس شعر عظما»-برگرفته از پیک شادی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران ۱۰ خرداد ۹۷