یادی از شهیدان مجاهد خلق- خرم آباد

یادی از شهیدان مجاهد خلق- خرم آباد