اعتصاب غذای دراویش گنابادی دستگیرشده توسط رژیم آخوندی

اعتصاب غذای دراویش گنابادی دستگیرشده توسط رژیم آخوندی