بهای یک سکه طلا ازمرز یک میلیون وپانصدهزار نیز گذشت

بهای یک سکه طلا ازمرز یک میلیون وپانصدهزار نیز گذشت