سازمان ملل متحد- مهاجرت یک نهصدوبیست هزارنفر ازسوریه درچهارماه اول سال میلادی

سازمان ملل متحد- مهاجرت یک نهصدوبیست هزارنفر ازسوریه درچهارماه اول سال میلادی