میراث میرزا- تاریخ ایران -گذشته چراغ راه آینده- ۱۴خرداد۱۳۹۷

اندازه متن
Aa Aa

میراث میرزا- تاریخ ایران -گذشته چراغ راه آینده- ۱۴خرداد۱۳۹۷

سالروز تأسیس جمهوری گیلان

مرامنامه نهضت جنگل

 

آسایش عمومی ونجات طبقات زحمتکش ممکن نیست مگر به تحصیل آزادی حقیقی وتساوی افرادانسانی بدون فرق نژاد ومذهب درطول زندگانی وحاکمیت اکثریت به واسطه منتخبین ملت

جمله آغازین مرامنامه جنگل میرزا کوچک خان