اظهار نگرانی مهره‌های مختلف رژیم نسبت به نقش مجاهدین در داخل و خارج ایران

اظهار نگرانی مهره‌های مختلف رژیم نسبت به نقش مجاهدین در داخل و خارج ایران

گفتگو با اسحاق علینژاد – ۲۳ خرداد ۱۳۹۷