طنر-«حشمت خان در راه رفتن به گردهمایی»-برگرفته از پیک شادی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۴ خرداد ۹۷