طنر-«نوحه برجام»-برگرفته از پیک شادی

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران – ۲۴ خرداد ۹۷